Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

crazydunky
3576 4dc8
Reposted fromTangizz Tangizz viawordshurt wordshurt
crazydunky
4542 165c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaikari ikari
0821 66d4 500
Reposted fromidiod idiod viaikari ikari
0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawordshurt wordshurt
crazydunky
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
crazydunky
…All’s Well With The Galaxy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaikari ikari
crazydunky
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaikari ikari
crazydunky
0397 c5b3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaikari ikari

April 21 2017

crazydunky
Reposted fromkelu kelu viaHypothermia Hypothermia
crazydunky
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
5252 282e
Reposted frombwana bwana viakot kot
crazydunky
3247 3925 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viakot kot

April 20 2017

crazydunky
crazydunky
7859 27e2
Reposted fromstrzepy strzepy
crazydunky

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viaparradisee parradisee
crazydunky
crazydunky
8687 b982
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
0556 a0a0
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl